Již od roku 2014 v našem právním řádu nenajdete daň dědickou a darovací. U dědictví se jedná o změnu poměrně příznivou, jelikož veškeré příjmy nabyté dědictvím jsou od daně osvobozeny a to i v případech dědictví po vzdálených příbuzných či lidech úplně cizích. Dar ale spadá pod zákon o dani z příjmů. Naštěstí stále platí výjimka, že dar od příbuzného v řadě přímé nebo vedlejší je od daně z příjmů osvobozen. Příbuzným v linii vedlejší myslíme sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Stejná výjimka lze uplatnit v situacích, kdy obdarovaný získal nemovitost od osoby, se kterou prokazatelně žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před okamžikem daru ve společně hospodařící domácnosti.


Jak ale postupovat v situacích, kdy se rozhodneme takovou nemovitost prodat?

Zde hraje zásadní roli, zda jste nemovitost právě zdědili nebo získali darem.

Prvně si ale ujasněme tzv. „časový test“. Od placení daně z příjmu jste osvobozeni, pokud jste v nemovitosti 2 roky před jejím prodejem bydleli nebo jste ji minimálně 5 let vlastnili.

Za předpokladu, že se rozhodnete prodat nemovitost, kterou jste zdědili, do časového testu, čili do doby, po kterou jste nemovitost vlastnili nebo v ní prokazatelně bydleli, můžete započíst dobu, po kterou nemovitost vlastnil nebo v ní bydlel zůstavitel. Jinými slovy, zdědím-li byt po svém otci, ve kterém předešlých 15 let bydlel, žádnou daň z příjmu po prodeji neplatím. Stejně daň z příjmu neplatím, pokud v takovém bytě bydlel otec třeba jeden rok a poté jeden rok já sám.

Toto pravidlo však nelze uplatnit u daru. V takovém případě mnou zmiňovaný časový test začíná běžet od začátku okamžikem nabytí darem. Jinak řečeno, nemohu započíst lhůtu, po kterou byt vlastnila nebo v něm bydlela osoba, která mi byt darovala.

Takový dar se tudíž může pěkně prodražit.

Naštěstí zde lze uplatnit další zákonná výjimka. Pro výpočet daně z příjmu při prodeji darované nemovitosti lze prodejní cenu ponížit o výdaje, to je o hodnotu nemovitosti v době jejího darování. V tomto případě se stanoví znaleckým posudkem obvyklá cena bytu v době darování a základ daně se následně vypočítá jako rozdíl této ceny a ceny prodejní.

 

Shrnuto závěrem:

Zdědíte-li jakoukoliv nemovitost po příbuzném, který ji 5 let vlastnil nebo v ní 2 roky bydlel, při prodeji takové nemovitosti uplatníte zákonnou výjimku a daň z příjmu platit nemusíte.

Prodáváte-li nemovitost ihned poté, co vám ji někdo daroval, je vhodné vyhotovit znalecký posudek a prodejní cenu odvodit od této hodnoty.

Pozor také na oznamovací povinnost. I dědici nebo obdarovaní, kteří jsou daňově osvobozeni, však mohou mít daňové starosti. Pakliže během jednoho roku obdržíte darem nebo dědictvím daňově osvobozený příjem vyšší než 5 milionů korun, máte povinnost toto oznámit finančnímu úřadu pod možnou pokutou až 15% z hodnoty takového příjmu.

Pakliže budete mít jakákoliv otázky či budete chtít osobně rozebrat vaši situaci, jsem vám k dispozici.

Stáhněte si zdarma

7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů